Historia zmian API

Ten dokument zawiera listę zmian w kolejnych wersjach API. Schemat nadawania kolejnych numerów wersji jest opisany na liście konwencji stosowanych w API.

3.44 (2024-04-22)

 • Naprawiono błąd 500 występujący przy niektórych próbach pobrania artefaktów
 • Dodano wsparcie dla ustawień usług definiowanych wewnątrz dystrybucji
 • Dodano wymaganie określenia przynajmniej jednego z parametrów min i max przy edycji warunków na metryki w zdarzeniach
 • Zastąpiono atrybuty zdarzeń manually_deactivable i is_persistent pojedynczą flagą is_persistent
 • Dopuszczono dodawanie dedykowanych danych do raportów
 • Naprawiono błąd walidacji JSON Schema ustawień usług związany z kodowaniem znaków spoza ASCII
 • Dodano możliwość określenia opóźnienia generowania raportów
 • Dodano wsparcie dla tworzenia wielu korekt i edycji opisów wielu zmian stanów dla usługi jednocześnie
 • Dodano możliwość sortowania usług po status.last_check_status_change_time

3.43 (2024-02-12)

 • Dodano wsparcie dla typów usług definiowanych wewnątrz dystrybucji
 • Zoptymalizowano działanie operacji pobierania artefaktów
 • Dodano wsparcie dla walidacji ustawień usług text i textarea za pomocą JSON Schema

3.42 (2023-12-04)

 • Dodano możliwość opóźniania niestandardowych analiz usług

3.41 (2023-11-09)

 • Dodano możliwość pobierania plików PDF z raportami za pomocą tokenów
 • Wewnętrzne poprawki wydajności i kompatybilności

3.40 (2023-10-09)

 • Dodano obsługę wielojęzyczności w szablonach powiadomień
 • Zwiększono wydajność operacji pobierania artefaktów

3.39.2 (2023-10-02)

 • Drobne poprawki działania wewnętrznych mechanizmów API

3.39.1 (2023-08-09)

 • Poprawiono działanie operacji jednoczesnego usuwania wielu korekt

3.39 (2023-07-19)

 • Ujednolicono nazewnictwo pól start_time i end_time zawieszeń - nowy zasób suspensions zastępujący dotychczasowy scheduled_suspensions
 • Dodano wykrywanie cykli w grafie zależności pomiędzy zdarzeniami
 • Dodano brakujący komunikat błędu disable_not_allowed
 • Dodano czyszczenie zależności zdarzeń przy usuwaniu zdarzenia
 • Dodano obsługę metryk w wynikach sprawdzeń i warunkach zachodzenia zdarzeń

3.38.1 (2023-07-12)

 • Naprawiono błąd w wyniku którego próba zapisania grupy mogła kończyć się błędem

3.38 (2023-05-11)

 • Naprawiono błąd w wyniku którego w niektórych przypadkach pobieranie artefaktów sprawdzeń nie działało poprawnie
 • Dodano wsparcie dla zależności pomiędzy zdarzeniami
 • Dodano obsługę zdarzeń trwałych i wyłączania zdarzeń przez użytkownika
 • Dodano możliwość nadania uprawnień do usuwania i archiwizacji usług w grupach udostępnionych
 • Dodano obsługę częściowego pobierania artefaktów za pomocą nagłówka Range

3.37 (2023-01-31)

 • Dodano obsługę konfiguracji limitów wymuszeń analiz dla typów usług

3.36 (2023-01-17)

 • Dodano błąd 503 dla artefaktów, które jeszcze nie są dostępne do pobrania
 • Dodano nagłówek Content-Disposition dla artefaktów pobieranych za pomocą tokenów

3.35 (2022-11-25)

 • Dodano sugerowaną nazwę pliku z artefaktem do tokenów pobierania artefaktów
 • Naprawiono błąd w wyniku którego było możliwe zamykanie sesji za pomocą tokenów API
 • Dodano operację pobierania statystyk kroków dla analizy

3.34.1 (2022-10-05)

 • Naprawiono błąd występujący przy tworzeniu tokenów API bez flagi is_hidden
 • Naprawiono obliczenia czasu wygaśnięcia sesji w przypadku braku aktywności
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego komunikaty błędów walidacji ustawień usług mogły być niepoprawne
 • Dodano brakujący limit długości opisów korekt SL

3.34 (2022-09-13)

 • Dodano pole is_hidden do obiektów sesji
 • Dodano wsparcie dla bezwzględnych terminów ważności sesji i tokenów API
 • Dodano obsługę pobierania artefaktów za pomocą tokenów sesji w parametrach operacji GET

3.33 (2022-08-23)

 • Dodano obsługę sesji i tokenów read-only

3.32 (2022-07-26)

 • Dodano obsługę tokenów API
 • Ulepszono algorytm wybierania domyślnych stacji monitorujących przy tworzeniu nowej grupy usług, aby unikał stacji geograficznie bliskich sobie
 • Poprawiono błędną specyfikację wyniku operacji tworzenia sesji portalu klienta

3.31 (2022-07-06)

 • Dodano możliwość filtrowania usług po kategorii ich typu
 • Dodano obsługę timestampów określanych względem aktualnego czasu
 • Rozbito ustawienie uprawnień do edycji usług w grupie udostępnionej na edycję i wymuszanie analiz
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego identyfikatory stacji monitorujących przypisanych do usługi mogły być zwracane jako napisy zamiast liczb
 • Dodano informację o rodzaju harmonogramu do typów usług
 • Dodano możliwość filtrowania jednorazowych zawieszeń monitoringu i powiadomień po czasie rozpoczęcia i zakończenia zawieszenia
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego dowiązywanie formatów zaawansowanych ustawień do usług mogło niepoprawnie zwracać pustą tablicę ustawień

3.30 (2022-06-09)

 • Dodano możliwość sortowania i filtrowania zawieszeń i korekt usług po atrybucie service.is_archived
 • Dodano atrybut is_hidden do zaawansowanych ustawień usług
 • Dodano wsparcie dla rejestracji za pomocą zewnętrznych systemów obsługi subskrypcji
 • Dodano możliwość określenia domen API i stacji monitorujących dla dystrybucji
 • Drobne poprawki dokumentacji

3.29 (2022-04-12)

 • Dodano wsparcie dla obliczania Service Level w raportach na podstawie zdarzeń
 • Dodano status "tymczasowo wstrzymana" (suspended) stacji monitorujących

3.28 (2022-03-21)

3.27 (2022-02-15)

 • Dodano możliwość tworzenia sesji bez limitu czasowego
 • Dodano obsługę dodawania i usuwania korekt wielu usług jednocześnie

3.26 (2022-01-26)

 • Dodano wsparcie dla raportów kontekstowych Service Level

3.25 (2021-12-21)

 • Dodano opcje account_info i group_info do raportów

3.24.1 (2021-11-30)

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego nowe pola raportów nie były poprawnie zapisywane

3.24 (2021-11-29)

 • Dodano możliwość modyfikacji treści wiadomości e-mail z raportem

3.23 (2021-10-14)

 • Dodano obsługę zawieszeń eskalacji
 • Dodano obsługę nowych kanałów powiadomień do eskalacji: Gadu Gadu, Slack, RocketChat, Alerta.io, MS Teams i PagerDuty

3.22.1 (2021-09-06)

 • Naprawiono błąd uniemożliwiający edycję usługi bez określenia parametru step_names

3.22 (2021-09-02)

 • Dodano możliwość edycji nazw kroków scenariuszy dla wybranych typów usług
 • Dodano informację o adresach IPv6 stacji monitorujących
 • Dodano funkcję resetu hasła do konta
 • Dodano możliwość pobierania typów błędów dla wybranej kategorii
 • Dodano obsługę powiadomień telefonicznych, także w eskalacjach
 • [BETA] Dodano integrację z zewnętrznymi systemami płatności
 • Drobne poprawki dokumentacji API

3.21.3 (2021-02-05)

 • Naprawiono domyślne wartości ukrytych ustawień usług w niestandardowych analizach

3.21.2 (2020-11-19)

 • Umożliwiono pobieranie stacji monitorujących obsługujących wybraną kategorię typów usług bez autentykacji

3.21.1 (2020-11-16)

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego pobieranie danych do wykresów szybkości działania mogło działać zbyt wolno

3.21 (2020-10-15)

 • Dodano opisy typów usług (pole description obiektów service_types)
 • Dodano obsługę kategorii typów usług
 • Dodano wsparcie dla tygodniowych zawieszeń danych do raportów
 • Dodano domyślną listę kroków scenariusza do typów usług (pole step_names obiektów service_type)

3.20.2 (2020-09-22)

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego archiwalne usługi mogły być edytowane przez konta, którym zostały one udostępnione

3.20.1 (2020-07-24)

 • Zmiany wewnętrzne związane z utrzymaniem systemu

3.20 (2020-07-23)

 • Dodano możliwość wylistowania i zamknięcia aktywnych sesji API
 • Dodano typy artefaktów screenshot, video i log
 • Drobne poprawki dokumentacji

3.19.1 (2020-06-01)

 • Naprawiono powolne działanie operacji pobierania sprawdzeń z pojedynczej analizy
 • Poprawiono tagi dla operacji GET /corrections

3.19 (2020-05-27)

 • Dodano pole can_force_custom_analyses do pakietów
 • Dodano możliwość określenia stacji monitorujących dla poszczególnych usług
 • Dodano możliwość pobierania aktualnego statusu działania stacji monitorujących
 • Dodano możliwość określenia maksymalnego procentu stacji monitorujących, na których może zostać wykryte zdarzenie
 • Dodano wsparcie dla dowiązywania typu artefaktu do artefaktu
 • Dodano obsługę korekt Service Level usług

3.18.1 (2020-05-02)

 • Naprawiono błędne oznaczenie pola user_data.ip_whitelist jako wymaganego przy tworzeniu konta

3.18 (2020-04-09)

 • Dodano możliwość dowiązywania statusu usługi do statusów zdarzeń i eskalacji
 • Dodano wsparcie dla filtrowania dostępu do konta przez API po adresach IP
 • Dodano możliwość wykonywania analiz z niestandardowymi ustawieniami usługi
 • Dodano możliwość wyłączenia usług archiwalnych z raportów
 • Ulepszono sposób wyznaczania nieznanego statusu działania usługi

3.17 (2019-11-21)

 • Naprawiono błąd w wyniku którego scenariusze tworzone przez API nie miały poprawnie konfigurowanej listy kroków
 • Oznaczono dobowy tryb cichy i tygodniowy harmonogram zawieszeń (pola silent_hours i suspension_hours usług) jako "deprecated" - zamiast nich należy używać zasobów weekly_suspensions
 • Dodano możliwość edycji kont zależnych przez właścicieli kont głównych
 • Dodano liczbę archiwalnych usług do statystyk grup (pole services_count_archived)
 • Dodano obsługę nowych sekcji raportów: service_level_by_month, analyses_by_month, checks_by_month, status_changes_by_month, performance_by_month

3.16.1 (2019-10-03)

 • Zmiany wewnętrzne związane z utrzymaniem systemu

3.16 (2019-08-20)

Przez [!] oznaczono zmiany niekompatybilne wstecznie (w wersji beta podsystemu zdarzeń i eskalacji).

 • [!] Usunięto 15-minutowy tygodniowy harmonogram zawieszeń kontaktów
 • Dodano obsługę tygodniowych zawieszeń monitoringu usług, powiadomień i kontaktów z minutową dokładnością
 • Zwiększono wydajność pobierania identyfikatorów wartości słownikowych będących polami usług
 • Zwiększono wydajność standardowych operacji pobierania obiektów w przypadku jawnego określenia zwracanych pól (parametr fields), także dowiązywanych
 • Zaktualizowano dokumentację dostępnych kanałów powiadomień

3.15.1 (2019-08-14)

 • Naprawiono błędną liczbę kroków zwracaną przez operację pobierania statystyk konta

3.15 (2019-07-11)

 • Rozbudowano system obsługi zdarzeń i eskalacji:
  • Dodano priorytety zdarzeń
  • Dodano możliwość wyłączania eskalacji
  • Dodano wsparcie dla statusów zdarzeń, niezależnego od statusów eskalacji
  • Dodano możliwość pobierania najwyższego priorytetu aktualnie zachodzącego zdarzenia w statusie usługi
  • Dodano obsługę grup kontaktów
  • Dodano możliwość pobierania danych Service Level dla zdarzeń
  • Dodano wsparcie dla pobierania historii zmian stanów zdarzeń
  • Dodano obsługę historii wysłanych powiadomień o zdarzeniach
  • Dodano możliwość załączania artefaktów innych niż har i content do powiadomień o zdarzeniach
 • Dodano możliwość wyłączania powiadomień (nie wynikających z eskalacji) dla konta
 • Dodano możliwość wskazania czasu trwania sesji w operacji logowania (POST /auth_token)
 • Dodano możliwość pobierania statystyk usług w grupie z podziałem na ich aktualny status
 • Naprawiono błędne wartości pól content_available i har_available dla sprawdzeń starszych niż rok
 • Dodano informację o użytych krokach do statystyk kont
 • Drobne poprawki dokumentacji

3.14 (2019-04-10)

 • Dodano obsługę artefaktów sprawdzeń
 • Oznaczono jako "deprecated" operacje pobierania treści strony z momentu awarii oraz plików HAR (zastąpione przez artefakty)
 • Zaktualizowano Swagger UI do wersji 3.21.0

3.13 (2019-03-20)

 • Dodano możliwość edycji szablonów tematów powiadomień o zdarzeniach dla kanałów, które je wspierają
 • Dodano możliwość konfiguracji podsumowania raportów: domyślne, tylko podsumowanie lub bez podsumowania - atrybut summary raportów i ich szablonów
 • Dodano wybór sposobu obsługi nieznanych wyników sprawdzeń w zdarzeniach - atrybut unknown_check_results
 • Uporządkowano domyślną kolejność zwracanych zaawansowanych ustawień usług, aby zachowywała spójność dla różnych typów
 • Dodano możliwość powtarzania powiadomień o rozpoczęciu zdarzenia - atrybuty repeated_notifications_interval i repeated_notifications_limit eskalacji
 • Dodano operacje pobierania aktualnych statusów eskalacji
 • Dodano zmienną event_duration_message do szablonów powiadomień

3.12 (2018-11-20)

 • Zaktualizowano interaktywną dokumentację do Swagger UI w wersji 3
 • Dodano wsparcie dla eskalacji powiadomień w wersji beta
  • Zasoby events, escalations, contacts, contact_addresses, contact_suspensions, templates i default_templates
  • Słowniki error_categories, contact_channels i template_variables
  • Atrybut category_ids typów błędów
 • Dodano opis zasad działania nowego mechanizmu generowania raportów
 • Przywrócono możliwość przedefiniowania domyślnych parametrów raportu jednorazowego przy jego tworzeniu
 • Dodano możliwość pobierania podstawowych statystyk szablonów raportów
 • Zakończono fazę beta nowego mechanizmu generowania raportów
 • Zwiększono wydajność pobierania i edycji usług, przeglądania historii i danych do wykresów

3.11 (2018-09-11)

 • Dodano bardziej szczegółową informację o postępie generowania raportu - pola generating_status, generating_progress, rendering_status i rendering_progress obiektów report
 • Wyłączono możliwość wyboru pustej tablicy sekcji w szablonach raportów
 • Zaprzestano prób wysyłki zbyt dużych plików z raportami na maila - w przypadku dużego pliku zostanie przesłana jedynie informacja o możliwości pobrania raportu z Panelu Administracyjnego
 • Znacznie zwiększono wydajność generowania raportów
 • Dodano możliwość generowania wielu raportów równolegle
 • Dodano brakujące sekcje raportów PDF
 • Wprowadzono wiele poprawek wizualnych w raportach PDF
 • Jeszcze bardziej zwiększono wydajność operacji na usługach

3.10 (2018-08-08)

 • Zmiany w wersji beta nowego systemu generowania raportów (zmiany niekompatybilne wstecznie oznaczono przez [!]):
  • [!] Zmieniono nazwę harmonogramów raportów (report_schedules) na "szablony" (report_templates)
  • [!] Usunięto sekcje service_level_by_day, analyses_by_day, checks_by_day, status_changes_by_day oraz performance_by_day
  • [!] Uproszczono operację ręcznego generowania raportu: wymaga podania jedynie identyfikatora szablonu oraz przedziału czasowego
  • [!] Zastąpiono pole avg (średnia) przez sum (suma czasów odpowiedzi) i cnt (liczba sprawdzeń) w sekcjach performance
  • Dodano słownik reporting_plans (dostępne plany cyklicznego generowania raportów) oraz możliwość przypisania ich do szablonów
  • Do raportów dodano opcjonalny identyfikator planu, w ramach którego raport został wygenerowany
  • Dodano obiekt planu do raportów w formacie JSON
  • Zmieniono nazwę pliku w załączniku do wiadomości e-mail z raportem na unikalną
  • Dodano możliwość usuwania raportów będących w trakcie generowania
  • Zwiększono stabilność działania generatora raportów
 • Dodano obsługę angielskich tłumaczeń pól typów błędów
 • Poprawiono kilka problemów dotyczących e-maili z linkiem aktywacyjnym:
  • Dodano brakujące polskie znaki w treści wiadomości
  • Dodano angielskie tłumaczenie, używane w przypadku wyboru języka angielskiego w ustawieniach rejestrowanego konta
  • Dodano wsparcie dla własnych adresów linka aktywacyjnego - parametr custom_activation_uri operacji POST /accounts/register
 • Dodano wsparcie dla jednorazowych zawieszeń powiadomień - atrybut only_notifications obiektów scheduled_suspenions
 • Dodano możliwość opisywania adresów powiadomień - atrybut description obiektów notification_addresses
 • Dodano obsługę operacji tworzenia i usuwania wielu zawieszeń monitoringu lub powiadomień w pojedynczym wywołaniu API - operacje POST /scheduled_suspensions/bulk_create oraz POST /scheduled_suspensions/bulk_delete
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego użycie hasła zawierającego znaki spoza zakresu ASCII mogło powodować błąd HTTP 500
 • Wyłączono możliwość wymuszenia analiz zatrzymanych i zawieszonych usług (takie analizy i tak nie były wykonywane)
 • Zmieniono domyślny sposób sortowania list sprawdzeń i analiz na chronologiczny
 • Poprawiono opis pola address obiektów traceroute_diagnostics

3.9.4 (2018-07-19)

 • Naprawiono obliczanie liczby archiwalnych usług w statystykach kont

3.9.3 (2018-07-16)

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego zamiast wartości NULL opcjonalnego zaawansowanego ustawienia usługi mogła być zwracana jej wartość domyślna
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego nie było możliwe dodawanie adresów powiadomień i raportów w grupach należących do innego użytkownika bez jawnego określenia pola owner_id

3.9.2 (2018-06-12)

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego operacja pobierania maksymalnego przedziału czasowego dla wykresu szybkości działania (GET /services/{_id}/charts/performance/range) mogła zwracać zbyt krótki przedział
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego nie było możliwe pobranie udostępnień grup przez dodatkowych użytkowników konta
 • Zaktualizowano odnośnik do rejestracji konta w dokumentacji

3.9.1 (2018-05-25)

 • Poprawiono stabilność mechanizmu generowania raportów
 • Usunięto kilka błędów w dokumentacji

3.9 (2018-05-24)

 • Dodano możliwość pobrania daty utworzenia konta przez jego właściciela (pole created_at obiektów user_data)
 • Dodano pole average_response_time (średnia szybkość działania w ostatniej analizie) do statusów usług
 • Zwiększono wydajność pobierania statystyk konta

3.8.1 (2018-05-08)

 • Poprawiono wydajność pobierania pojedynczych sprawdzeń i analiz (regresja w wersji 3.8)

3.8 (2018-05-08)

 • Zwiększono wydajność pobierania historii sprawdzeń i analiz, zwłaszcza sortowanych po czasie wykonania sprawdzenia lub analizy
 • Dodano pole is_enabled do obiektów stacji monitorujących oraz przywrócono nieużywane już stacje dla potrzeb przeglądania historii
 • Ulepszono algorytm obliczania postępu generowania raportów
 • Dodano wsparcie dla harmonogramu raportów
 • Poprawiono komunikat o niepoprawnym adresie IP występujący w narzędziach diagnostycznych stacji monitorujących
 • Dodano obsługę archiwum usług
 • Dodano możliwość sortowania usług po identyfikatorze i czasie ostatniej analizy
 • Dodano możliwość pobierania zmian stanów usługi, które mają niepustą część wspólną z podanym przedziałem czasowym (parametr intervals operacji GET /services/{_id}/history/status_changes)
 • Dodano nagłówek Content-Language do odpowiedzi API
 • Naprawiono sortowanie napisów zawierających polskie znaki

3.7.2 (2018-04-24)

 • Poprawiono specyfikację OpenAPI pól mogących przyjmować wartości różnych typów
 • Naprawiono działanie wyszukiwania pustych napisów

3.7.1 (2018-04-13)

 • Naprawiono obliczanie statystyk liczby udostępnionych usług dla kont dodatkowych użytkowników

3.7 (2018-02-15)

 • Dodano możliwość tworzenia usług w grupach udostępnionych (nowa flaga uprawnień can_create_services)
 • Uporządkowano autoryzację operacji na kontach:
  • zniesiono wymaganie podania aktualnego hasła dla przy zmianie hasła przez użytkownika konta głównego
  • dodano możliwość edycji kont podrzędnych przez użytkownika konta głównego
  • dodano możliwość edycji własnych kont użytkownikom read-only
  • usunięto możliwość edycji konta głównego przez dodatkowych użytkowników read-write
 • Dodano możliwość filtrowania i sortowania adresów powiadomień po nazwie grupy oraz nazwie i loginie właściciela
 • W API administracyjnym dodano możliwość zakładania kont ze wszystkimi pakietami należącymi do partnera
 • Dodano możliwość dowiązywania dostępnych kanałów powiadomień do pakietów w API administracyjnym
 • Uzupełniono brakujące ograniczenia pól w specyfikacji pakietów
 • Poprawiono błąd, w wyniku którego administratorzy mogli ustanowić konto swoim własnym rodzicem
 • Poprawiono błąd, w wyniku którego administratorzy mogli utworzyć łańcuch rodziców długości większej niż 1 poprzez przypisanie rodzica konta będącego rodzicem innego konta
 • Wyodrębniono błąd logowania "Konto nieaktywowane" (account_not_activated)
 • Doprecyzowano treść polskich komunikatów błędów dotyczących niepoprawnych przedziałów czasowych
 • Dodano możliwość wysyłania raportów PDF na wskazane adresy e-mail po ich wygenerowaniu (pole email_addresses raportów)
 • Dodano nowy typ zaawansowanego ustawienia - tablicę wzorców URL (url_patterns)
 • Poprawiono domyślny komunikat o błędzie w przypadku pustego napisu
 • Udostępniono do odczytu typy usług dostępne w pakietach kont, mogących udostępniać grupy użytkownikowi oraz kontu, którego jest dodatkowym użytkownikiem
 • Poprawiono błąd, w wyniku którego sesje użytkowników zablokowanych kont mogły nie wygasać poprawnie
 • Dodano czyszczenie udostępnień grup przy blokowaniu konta

3.6 (2018-01-04)

 • Dodano informację o postępie generowania raportów - pole progress obiektu report
 • Dodano informację o właścicielu i dacie wygenerowania do dokumentów JSON z raportami
 • Dodano nowe sekcje raportów: service_level_by_week_day, service_level_by_month_day, analyses_by_week_day, analyses_by_month_day, checks_by_week_day, checks_by_month_day, status_changes_by_hour, status_changes_by_day, status_changes_by_week_day, status_changes_by_month_day, performance_by_week_day i performance_by_month_day
 • Ograniczono do 32 dób dopuszczalną długość przedziału czasowego raportów zawierących przynajmniej jedną z sekcji: service_level_by_day, analyses_by_day, checks_by_day, status_changes_by_day i performance_by_day
 • Określono domyślną kolejność sekcji raportów
 • Dodano nagłówki Cache-Control do plików z raportami
 • Zniesiono wymaganie podania numeru telefonu i osoby kontaktowej przy tworzeniu i edycji użytkowników
 • Dodano operację pobierania raportów w formacie PDF
 • Zwiększono wydajność pobierania historii monitoringu oraz danych do wykresów
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego mogły być zwracane ujemne czasy odpowiedzi usług

3.5.1 (2017-12-13)

 • Naprawiono zbyt ostrą walidację adresów e-mail w raportach okresowych i danych użytkownika

3.5 (2017-10-23)

 • Dodano możliwość sortowania grup po nazwie oraz loginie konta, do którego należą
 • Dodano obsługę raportów asynchronicznych w wersji beta - zasób /reports
 • Zwiększono wydajność pobierania statusów usług, danych do wykresów i historii działania usług
 • Poprawiono kolejność typów usług na liście available_service_types w pakietach

3.4.1 (2017-10-18)

 • Naprawiono błąd 500 Internal Server Error występujący podczas pobierania wyników zapytań diagnostycznych stacji monitorujących

3.4 (2017-10-04)

 • Dodano wsparcie dla parametrów client_id oraz user_ip_address w operacji logowania (POST /auth_token)
 • Dodano możliwość przeglądania historii logowań do konta (GET /accounts/{_id}/logs/authentications)
 • Zwiększono limit długości przedziału czasowego dla operacji pobierania użytych stacji monitorujących i wykrytych błędów
 • Poprawiono dokładność wyników operacji pobierania danych do wykresów czasu odpowiedzi
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego niektóre stacje monitorujące mogły nie być uwzględniane na liście użytych stacji (GET /services/{_id}/charts/performance/used_sensors)
 • Zmieniono domyślną kolejność typów usług i ich limitów, tak aby najpopularniejsze typy były wyżej na liście
 • Zwiększono wydajność pobierania listy (także dowiązywanych) usług, typów, sprawdzeń i ich szczegółów, analiz oraz pakietów, szczególnie przy jawnym określeniu ograniczeń fields oraz embed
 • Zwiększono wydajność pobierania danych do wykresów czasu odpowiedzi dla pojedynczych stacji

3.3.1 (2017-09-11)

 • Poprawiono niepoprawną wartość pola last_check_status_change_time statusu nowo utworzonej usługi.

3.3 (2017-09-05)

 • Dodano wsparcie dla filtrów dopasowujących dla wybranych pól
 • Dodano uwzględnianie niedostępności starej historii w polach last_analysis_id, last_ok_analysis_id i last_failure_analysis_id statusów działania usług
 • Poszerzono listę przykładów użycia API w dokumentacji
 • Dodano dokumentację formatu powiadomień HTTP JSON POST
 • Dodano możliwosć:
  • sortowania, filtrowania i wyszukiwania usług po nazwie typu
  • filtrowania i wyszukiwania sprawdzeń po nazwie stacji monitorującej i nazwie typu błędu
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego mogły być niepoprawnie zwracane puste dane do wykresów szybkości działania
 • Naprawiono błąd, w wyniku którego status działania usługi mógł być niepoprawnie zwracany jako "nieznany"
 • Dodano brakujące punkty na lewo od wybranego przedziału na wykresach czasu odpowiedzi
 • Dodano operację pobierania logów wysłanych powiadomień dla konta
 • Dodano operację pobierania logów ostatnich zmian stanów usług należących do konta
 • Dodano operację pobierania statystyk konta
 • Dodano możliwość pobierania treści strony z momentu awarii bez kompresji zip (operacja GET /services/{_id}/history/analyses/{_analysis_id}/checks/{_sensor_id}/uncompressed_content)

3.2.4 (2017-08-08)

 • Poprawiono błąd, przez który niektóre ze statystyk liczby sprawdzeń we wskazanym stanie jej działania mogły nie być zwracane poprawnie.

3.2.3 (2017-08-08)

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego możliwe było wielokrotne przypisanie tej samej stacji monitorującej do grupy.

3.2.2 (2017-08-04)

 • Naprawiono błąd mogący powodować zwrócenie pustej listy statystyk sprawdzeń dla wpisu w dzienniku zdarzeń
 • Naprawiono niedziałające dowiązywanie usługi do zaplanowanego zawieszenia monitoringu

3.2.1 (2017-07-28)

 • Naprawiono błąd 404 mogący występować podczas pobierania niektórych wpisów w dzienniku awarii.

3.2 (2017-07-05)

 • Zniesiono warunek okrągłych godzin UTC obowiązujący na końcach przedziałów w statystykach Service Level i danych do wykresów dostępności
 • Dodano obsługę aliasu main_account identyfikatora konta w adresach URL zasobów
 • Dodano pole duration do historii zmian stanów działania usług

3.1.2 (2017-07-03)

 • Poprawiono domyślne sortowanie wartości w słownikach notification_modes i recovery_notification_modes.

3.1.1 (2017-06-02)

 • Dodano brakujące punkty na lewo od przedziału czasowego na wykresach czasu odpowiedzi z rozbiciem na kroki.

3.1 (2017-06-02)

 • Dodano nagłówki Cache-Control do słowników, stacji monitorujących, historii, danych do wykresów, szczegółów sprawdzeń i plików HAR
 • Dodano możliwość zmiany i dowiązywania języka konta przez administratorów
 • Dodano obsługę stref czasowych: słownik time_zones oraz atrybut time_zone_id konta
 • Zoptymalizowano wydajność pobierania grup (także dowiązywanych) jeśli pole fields nie zawiera sensor_ids
 • Dodano liczbę wykonanych analiz do statystyk systemu (operacja GET /system/stats)
 • Dodano listę pakietów dostępnych publicznie i możliwość wyboru pakietu innego niż PODSTAWOWY przy rejestracji konta
 • Ujednolicono format danych do wykresu czasu odpowiedzi: dodano pola sensor_id i path_step do wszystkich serii oraz pole a (być może o wartości NULL) do wszystkich punktów
 • Dodano ID analizy do wykresu z rozbiciem na kroki, jeśli punkt dotyczy danych z jednej analizy
 • Dodano aliasy last_analysis, last_ok_analysis i last_failure_analysis do wszystkich operacji zawierających ID analizy w adresie URL
 • Dodano operacje obsługujące powiadomienia push w aplikacji mobilnej (tag mobile)
 • Zwiększono długość przedziału czasowego, z którego można pobierać historię sprawdzeń i analiz działania usługi (dostępny przedział jest dynamiczny i zależy od liczby faktycznie wykonanych sprawdzeń)
 • Dodano operację pobierania informacji o dostępności historii i szacunkowej liczbie sprawdzeń usługi w wybranym przedziale czasowym
 • Dozwolono na znak spacji w miejsce "+" na 20 pozycji czasu podawanego w formacie RFC3339 w parametrach GET
 • Poprawiono domyślną walidację loginów użytkowników (znak "." w loginie uniemożliwiał zalogowanie za pomocą /auth_token)

3.0.4 (2017-05-16)

 • Naprawiono kilka wewnętrznych błędów i problemów.

3.0.3 (2017-05-02)

 • Naprawiono rzadki błąd 500 Internal Server Error mogący występować przy wykonywaniu zapytań HTTP innych niż GET, HEAD i OPTIONS.

3.0.2 (2017-04-20)

 • Dodano brakujący kod błędu language_not_found do specyfikacji operacji tworzących i modyfikujących konta.

3.0.1 (2017-04-11)

 • Naprawiono błąd, w wyniku którego dla pojedynczej analizy mogła być niepoprawnie zwracana pusta lista sprawdzeń.

3.0 (2017-04-11)

Pierwsza stabilna wersja API z serii 3.*. Zmiany łamiące wsteczną kompatybilność z wersją 3.0-beta3 oznaczono za pomocą [!].

 • [!] Zastąpiono pole extended_settings typów usług przez dowiązywalną tablicę obiektów extended_setting_formats
 • [!] Usunięto zasób /reports
 • [!] Zmieniono nazwę zasobu legacy_report_addresses na periodic_report_addresses
 • [!] Zmieniono nazwę pól grup legacy_*_reports na periodic_*_reports
 • [!] Zmieniono nazwy pól:
  • enabled_notification_channels na notification_channel_ids w usługach
  • notification_conditions na notification_condition_ids w usługach
  • notifications_mode na notification_mode_id w usługach
  • recovery_notifications_mode na recovery_notification_mode_id w usługach
  • available_notification_channels na available_notification_channel_ids w pakietach
  • channel na notification_channel_id w adresach powiadomień
  • is_enabled na is_active w usługach
  • status na summary w statusach działania usługi
 • [!] Zmieniono nazwy operacji modyfikujących wiele usług jednocześnie: bulk_enable na bulk_activate oraz bulk_disable na bulk_pause
 • [!] Zmieniono nazwy błędów API: incorrect_login_data na incorrect_authentication_data oraz login_required na authentication_required
 • Dodano możliwość sortowania sprawdzeń (checks) po nazwie stacji monitorującej i nazwie typu błędu
 • Dodano operację pobierania statystyk systemu (GET /system/stats)
 • Poprawiono błąd, przez który pobieranie niektórych z analiz i sprawdzeń mogło zwracać błąd 404
 • Dodano wsparcie dla nowego kanału powiadomień "E-mail uproszczony"
 • Poszerzono obsługę wersji językowych:
  • Dodano angielskie tłumaczenia nazw miejscowości, krajów i kontynentów
  • Dodano angielskie tłumaczenia opisów zaawansowanych ustawień usług
  • Dodano atrybut language_id do kont użytkowników
 • Dozwolono na pobieranie pakietów kont, które udostępniają grupy kontu użytkownika i nadrzędnemu
 • Dodano zasoby słownikowe: kanały powiadomień, warunki powiadomień, tryby powiadomień, tryby powiadomień o końcu awarii oraz języki
 • Dodano możliwość dowiązywania zasobów słownikowych:
  • włączonych kanałów powiadomień do usługi
  • włączonych warunków powiadomień do usługi
  • ustawionego trybu powiadomień do usługi
  • ustawionego trybu powiadomień o końcu awarii do usługi
  • dostępnych kanałów powiadomień do pakietów
  • kanału powiadomień do adresu powiadomień
  • języka do konta
 • Poprawiono wydajność pobierania usług, ich typów oraz danych historycznych i do wykresów.

3.0-beta3 (2017-03-02)

 • Publiczna wersja beta API 3.0